Dagsorden til generalforsamling i ALTS 26. januar 2023.

Generalforsamlingen afholdes på V58, Vestergade 58, Aarhus

1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen anbefaler Elisabeth Jensen som dirigent og Dorthe Anthonsen som referent.

2. Godkendelse af dagsordenen og generalforsamlingens gyldighed i henhold til vedtægterne. Der er indkaldt til generalforsamlingen på hjemmesiden ALTS.dk den 1. december 2022. 

3. Formandens beretning

4. Regnskab for 2022. Regnskabet kan læses på hjemmesiden ALTS.dk.

5. Fastlæggelse af kontingentsatser for næste sæson. Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser som følger: Senior 1500 Kr., Familie 1 1950 Kr., Familie 2 3200 Kr., Erhverv 2200 Kr., Unge 1150 Kr., Studerende 1175 Kr., Juniorer 550 Kr., Formiddag 775 Kr., Passive 175 Kr.

6. Budget for 2023

7. Valg af formand. Niels Elmegaard genopstiller

8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Anders Bagai genopstiller, Sofie Dupont fratræder.

Bestyrelsen anbefaler Joanna Lincoln Ramsgaard som nyt medlem af bestyrelsen. Joanna er på tidspunktet for generalforsamlingen på rejse i USA. 

9. Valg af suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen anbefaler Michael Johannes Koch 

10. Valg af revisorer. Oluf Gandrup og Kai Ambrosius genopstiller

11. Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen fra medlemmer eller bestyrelsen.

12. Eventuelt