Vedtægter for ALTS

Vedtægter for Aarhus Lawn-Tennis Selskab revideret november 2017.
§1 Selskabets navn er AARHUS LAWN-TENNIS SELSKAB. Dets hjemsted er Aarhus. Selskabet er stiftet den 1. maj 1901. Selskabets formål er at virke for tennisspillets udbredelse og at give sine medlemmer den bedst mulige adgang til at dyrke dette spil.
§2 Alle kan være medlem af foreningen for så vidt der er ledige pladser, idet medlemstallet er begrænset efter bestyrelsens skøn. Indmeldelse foretages gennem betalingsportal på internettet eller ved henvendelse til klubben. Bestyrelsen fastsætter forskellige medlemskategorier.
§3 Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens forslag udnævne æresmedlemmer. Med æresmedlemsskab følger tre års kontingentfrihed.
§4 Det årlige kontingent for de forskellige medlemskategorier fastsættes på generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder et motiveret forslag til kontingenternes størrelse. Gæster kan spille på anlægget efter særlige regler, som fastlægges af bestyrelsen. En liste over foreningens medlemmer findes på bookingportalen.
§5 Kontingent betales ved indmeldelsen og efterfølgende hvert år før standerhejsningen.
§6 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i en periode, såfremt dette medlem har gjort sig skyldig i grov overtrædelse af ordensreglementet, i uværdig optræden eller hvis andre særlige forhold giver anledning hertil. Vedkommende medlem kan da indanke bestyrelsens beslutning for den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, og spørgsmålet skal da optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.
§7 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, træffer den beslutning ved simpel stemmeflerhed. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer. §8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen på selskabets hjemmeside inden 1. december. Indkaldelsen skal angive dagsorden samt eventuelt forslag til kontingentændring. Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på generalforsamlingen indgives skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag offentliggøres snarest muligt på selskabets hjemmeside. §9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel på selskabets hjemmeside. Der kan ikke indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i perioden fra 1. september til 1. maj. §10 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller 5 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. §11 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde:
 1. Bestyrelsens (formandens) beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 3. Fastlæggelse af kontingentsatser for næste sæson.
 4. Valg af formand og kasserer, jvf. §14.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. §14.
 6. Valg af 2 revisorer, jvf. §18.
 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
§12 Lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uden hensyn til de mødendes antal. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves mindst 2/3 majoritet. Er selskabets opløsning gyldigt vedtaget på en generalforsamling, tager denne samtidig ved almindelig stemmeflerhed bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.
§13 Generalforsamlingens beslutninger føres til referat. Referatet af generalforsamlingen findes tilgængeligt på hjemmesiden alts.dk.
§14 Foreningens anliggender varetages af en på den ordinære generalforsamling valgt bestyrelse på 7 medlemmer (inkl. formanden). Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen. Formanden er på valg i ulige år, kassereren i lige år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der skiftevis afgår 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer om året. Genvalg kan finde sted. Foreningen tegnes af formand og kasserer hver for sig.
§15 Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv. Der holdes bestyrelsesmøde, når formanden eller 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Til bestyrelsens beslutningsdygtighed kræves, at mindst 4 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
§16 Bestyrelsen skal hvert år affatte regler og plan for banernes benyttelse, ligesom besty- relsen kan udarbejde bestemmelser tilsigtende god ordens overholdelse på banerne og i klubhuset.
§17 Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til løsning af dens opgaver, og sådanne udvalg kan tiltrædes af medlemmer uden for bestyrelsen.
§18 Selskabets regnskabsår går fra primo januar til ultimo december.
Revision af selskabets regnskab foretages af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. De reviderede vedtægter træder i kraft den 1. februar 2018 således at første generalforsamling efter vedtagelse af de reviderede vedtægter er ultimo januar 2019.
Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 16.11.2017.

ALTS Ordensregler

Ordensregler for ALTS, juni 2022

ALTS’ bestyrelse har d.d. formuleret følgende kodeks for god adfærd i ALTS:

Social omgang:

 1. ALTS er kendetegnet ved en venlig og respektfuld omgangstone, hvor vi hilser på hinanden
 2. Klubbens medlemmer inkluderer nytilkomne – på banen og i klublivet

Orden på anlægget:

 1. Det er et fælles ansvar at passe på ALTS’ arealer, ude som inde
 2. Alle medlemmer bidrager til at holde ryddeligt og rent ved at rydde op efter sig selv og følge anvisninger for brug af køkken, omklædning, affaldssortering mm.
 3. Ryd gerne op efter andre, der måtte have glemt det
 4. Man slukker for banelys, evt. også varme i klubhuset – når man forlader anlægget som den sidste
 5. Booking – vigtigt at afmelde, hvis man bliver forhindret, så andre kan komme til – det er god stil

 

Affaldssortering:

 1. ALTS’ medlemmer bidrager til fællesskabet ved at sortere deres eget affald i de opstillede beholdere ved klubhuset:
  1. Bolde skal i den opstillede beholder til bolde – ved klubhuset
  2. Boldrør, låg og kapsler skal i den opstillede beholder til boldrør – ved klubhuset
  3. Bananer og alt andet organisk affald inkl. emballage skal i skraldespanden – ved klubhuset

 

Manglende overholdelse af ordensregler :

 1. ALTS ønsker at klubben skal være et trygt og sikkert sted at færdes for alle. Hvis der måtte opstå indbyrdes uoverensstemmelser mellem enkelte medlemmer, henstiller ALTS til, at de involverede løser det internt og i mindelighed
 2. Skulle et medlem tilsidesætte klubbens regler og optræde respektløst og intimiderende overfor et andet, er bestyrelsen berettiget til at udløse en sanktion i form af advarsel, karantæne eller bortvisning alt efter forseelsens karakter.
 3. Ved gentagne tilfælde er klubben berettiget til at ekskludere medlemmet