Generalforsamlinger udskydes til 24. Februar 2022

Kære medlemmer af ALTS

 

Bestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen til 24. februar 2022 kl. 18.30. Generalforsamlingen afholdes hos V58 i Vestergade 58, 8000 Aarhus C.

Deltagere skal have gyldigt Corona-pas. Arrangementet afholdes under hensyntagen til corona-situationen.

 

Dagsordenen:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens (formandens) beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Udkast til regnskabet kan ses på hjemmesiden.
 4. Fastlæggelse af kontingentsatser for næste sæson. Bestyrelsen foreslår kontingentstigning som følger: Senior 1500 Kr., Familie 1 1950 Kr., Familie 2 3200 Kr., Erhverv 2200 Kr., Unge 1150 Kr., Studerende 1175 Kr., Juniorer 550 Kr., Formiddag 775 Kr., Passive 175 Kr. Motivationen for kontingentet kan findes i formandens beretning fra 2021.
 5. Valg af formand og kasserer, begge genopstiller. Pga. corona blev der ikke afholdt generalforsamling i 2021 og derfor ikke gennemført valg. Bestyrelsen finder det derfor mest korrekt, at gennemføre valg til alle poster ved generalforsamlingen 2022. Nogle poster kan kun vælges for et år af hensyn til vedtægternes bestemmelse om at kun halvdelen af bestyrelsen skal på  valg ad gangen. Ligeledes vælges formand og kasserer normalt forskellige år
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Karen Wurlitzer genopstiller ikke. Øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstiller.
 7. Valg af revisorer
 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Forslag skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.
  1. Orientering om tennishal
  2. Forslag fra Helen Lykke-Møller. Kan læses på hjemmesiden.
  3. Forslag fra Erik Eiby. Kan læses på hjemmesiden.
 9. Eventuelt

 

Hvis det er muligt vil ALTS være vært for et let traktement. Af hensyn til planlægningen bedes du tilmelde dig generalforsamlingen via mail til formand@alts.dk.