Vedtægter

§1
Selskabets navn er AARHUS LAWN-TENNIS SELSKAB. Dets hjemsted er Århus. Selska­bet er stiftet den 1. maj 1901. Selskabets formål er at virke for tennisspillets udbredelse og at give sine medlemmer den bedst mulige adgang til at dyrke dette spil.

§2
Som passive eller aktive seniormedlemmer kan optages voksne personer af begge køn. Som juniormed­lemmer kan optages børn og unge, der i det pågældende kalenderår fylder højst 18 år. Juniormedlem­merne skal overgå til seniormed­lemskab fra og med den 1. sæson efter det kalenderår, i hvilket de fylder 18 år. Anmodning om optagelse rettes til selskabets be­styrelse, og det afgøres derefter af bestyrelsen, om de forhånden­værende forhold tillader optagelse.

§3
Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens forslag udnævne æres­medlem­mer. Med æresmedlemsskab følger tre års kontingentfrihed.

§4
Kontingentet for de forskellige medlemskategorier fastsættes på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen udarbejder et motiveret forslag til kontingenternes størrelse.

Gæster kan indføres af et medlem. Bestyrelsen er berettiget til at opkræve et kontingent af gæster efter bestyrelsens skøn.

En liste over medlemmer skal hvert år opslås i klubhuset.

§5
Kontingent erlægges ved indmeldelsen. Indmeldelsen gælder for én sæson.

§6
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i en periode, såfremt dette medlem har gjort sig skyldig i grov overtrædelse af ordensreg­lementet, i uværdig optræden eller hvis andre særlige forhold giver anledning hertil.

Vedkommende medlem kan da indanke bestyrelsens beslutning for den førstkommende ordinære eller ekstra­ordinære generalforsamling, og spørgs­målet skal da optages som et selvstændigt punkt på dags­ordenen.

§7
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Hvor intet andet er bestemt i lovene, træffer den beslutning ved simpel stemmeflerhed.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer.

§8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned.

Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved opslag i klubhuset og på selskabets hjemmeside inden 1. september. Indkaldelsen skal angive dagsorden samt eventuelt forslag til kontingentændring. Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på generalforsamlingen indgives skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag offentliggøres snarest muligt på selskabets hjemmeside.

§9
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i klubhuset og på selskabets hjemmeside. Der kan ikke indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i perioden fra 1. september til 1. maj.

§10
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedr. sagernes be­hand­lingsmåde og stemmeafgiv­ningen. Af­stemninger foregår ved hånds­oprækning med mindre dirigenten eller 5 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

§11
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  1. Bestyrelsens (formandens) beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  3. Fastlæggelse af kontingentsatser for næste sæson.
  4. Valg af formand og kasserer, jvf.  §14.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf.  §14.
  6. Valg af revisorer, jvf.  §18.
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller med­lemmerne.

§12
Lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslut­ningsdygtige uden hensyn til de mødendes antal.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af lovene eller om selskabets opløsning kræves mindst 2/3 majori­tet.

Er selskabets opløsning gyldigt vedtaget på en general­forsamling, tager denne samtidig ved almindelig stemme­flerhed bestemmelse om anvendelse af  foreningens midler.

§13
Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol.

§14
Foreningens anliggender varetages af en på den ordinære generalforsamling valgt bestyrelse på 7 medlemmer (inkl. Formanden). Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen. Formanden er på valg i ulige år, kassereren i lige år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der skiftevis afgår 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer om året. Genvalg kan finde sted. Foreningen tegnes af formand og kasserer.

§15
Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv. Der holdes bestyrelsesmøde, når formanden eller 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Til bestyrelsens beslutnings­dygtighed kræves, at mindst 4 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stem­melighed gør formandens stemme udslaget.

§16
Bestyrelsen skal hvert år affatte regler og plan for banernes benyt­telse, ligesom besty­relsen kan udarbejde vedtægter og reglementer tilsigtende god ordens overholdelse på banerne og i klubhuset. Der kan fastsættes bøder og eventuel eks­klusion for over­trædelse heraf.

§17
Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til løsning af dens opgaver, og sådanne udvalg kan tiltrædes af medlemmer uden for bestyrelsen.

§18
Selskabets regnskabsår går fra 1. november til ultimo oktober.

Revision af selskabets regnskab foreta­ges af 2 på den ordinære general­for­samling valgte revisorer.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 22. maj 2008.