Generalforsamling torsdag den 16.11.2017

Traditionen tro er der generalforsamling 3. torsdag i november, altså torsdag den 16.11. 2017. Denne gang i Carolas lokaler i Vestergade 58.

Indkaldelse til generalforsamling i Aarhus Lawn-Tennis Selskab torsdag kl. 18.30 den 16. november 2017.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Kontingentsatser (foreslås uændret)
  5. Valg af formand (Børge Guldbrandt på valg – genopstiller)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (kantineansvarlig Helen Vibe Lander på valg – genopstiller, hus-og anlæg ansvarlig Ole Würtz på valg – genopstiller ikke, turneringsansvarlig – ny kandidat)
  7. Valg af suppleanter (Knud Simonsen og Inge Kampmann)
  8. Valg af revisorer – Oluf Gandrup, Thomas Kehlet
  9. Indkomne forslag til dagsordenen
  10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal indgives skriftligt el. elektronisk til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres snarest muligt på hjemmeside.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres, således at regnskabet følger kalenderåret 1.1. til 31.12. Vedlagt forslag til ændringer.

Klubben er vært for et mindre traktement.

Bedste tennishilsner

Børge Guldbrandt, fmd. ALTS

Vedlagt forslag til vedtægtsændringer:

Vedtægter

§1

Selskabets navn er AARHUS LAWN-TENNIS SELSKAB. Dets hjemsted er Aarhus.

Selskabet er stiftet den 1. maj 1901. Selskabets formål er at virke for tennisspillets

udbredelse og at give sine medlemmer den bedst mulige adgang til at dyrke dette spil.

§2

Alle kan være medlem af foreningen for så vidt der er ledige pladser, idet

medlemstallet er begrænset efter bestyrelsens skøn. Indmeldelse foretages gennem

betalingsportal på internettet eller ved henvendelse til klubben. Bestyrelsen fastsætter

forskellige medlemskategorier.

§3

Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens forslag udnævne æresmedlemmer. Med

æresmedlemsskab følger tre års kontingentfrihed.

§4

Det årlige kontingent for de forskellige medlemskategorier fastsættes på

generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder et motiveret forslag til kontingenternes

størrelse.

Gæster kan spille på anlægget efter særlige regler, som fastlægges af bestyrelsen.

En liste over foreningens medlemmer findes på bookingportalen.

§5

Kontingent betales ved indmeldelsen og efterfølgende hvert år før standerhejsningen.

§6

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i en periode, såfremt dette medlem har gjort

sig skyldig i grov overtrædelse af ordensreglementet, i uværdig optræden eller hvis

andre særlige forhold giver anledning hertil.

Vedkommende medlem kan da indanke bestyrelsens beslutning for den

førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, og spørgsmålet skal

da optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§7

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Hvor intet andet er bestemt i

vedtægterne, træffer den beslutning ved simpel stemmeflerhed.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer.

§8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.

Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen på selskabets hjemmeside inden

1. december. Indkaldelsen skal angive dagsorden samt eventuelt forslag til

kontingentændring. Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på

generalforsamlingen indgives skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før

generalforsamlingen. Sådanne forslag offentliggøres snarest muligt på selskabets

hjemmeside.

§9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når

mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af, hvad

der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen indkalde til

generalforsamling senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel på selskabets

hjemmeside. Der kan ikke indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i perioden

fra 1. september til 1. maj.

§10

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder

forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandlingsmåde og

stemmeafgivningen. Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre

dirigenten eller 5 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

§11

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Bestyrelsens (formandens) beretning om foreningens virksomhed i det

forløbne år.

2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

3. Fastlæggelse af kontingentsatser for næste sæson.

4. Valg af formand og kasserer, jvf. §14.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. §14.

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jvf. §18.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

§12

Lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uden hensyn til de

mødendes antal.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets

opløsning kræves mindst 2/3 majoritet.

Er selskabets opløsning gyldigt vedtaget på en generalforsamling, tager denne

samtidig ved almindelig stemmeflerhed bestemmelse om anvendelse af foreningens

midler.

§13

Generalforsamlingens beslutninger føres til referat. Referatet af generalforsamlingen

findes tilgængeligt på hjemmesiden alts.dk.

§14

Foreningens anliggender varetages af en på den ordinære generalforsamling valgt

bestyrelse på 7 medlemmer (inkl. formanden). Formand og kasserer vælges for 2 år

ad gangen. Formanden er på valg i ulige år, kassereren i lige år. De øvrige

bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der skiftevis afgår 2 eller

3 bestyrelsesmedlemmer om året. Genvalg kan finde sted. Foreningen tegnes af

formand og kasserer hver for sig.

§15

Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv. Der

holdes bestyrelsesmøde, når formanden eller 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker

det. Til bestyrelsens beslutningsdygtighed kræves, at mindst 4 af dens medlemmer er

til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

§16

Bestyrelsen skal hvert år affatte regler og plan for banernes benyttelse, ligesom bestyrelsen

kan udarbejde bestemmelser tilsigtende god ordens overholdelse på banerne og

i klubhuset.

§17

Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til løsning af dens opgaver, og sådanne

udvalg kan tiltrædes af medlemmer uden for bestyrelsen.

§18

Selskabets regnskabsår går fra primo januar til ultimo december.

Revision af selskabets regnskab foretages af 2 på den ordinære generalforsamling

valgte revisorer.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den xxx. xxx 2017.

 

 

Ingen Svar til "Generalforsamling torsdag den 16.11.2017"